Praktiline suhtlemis- ja meeskonnatreening "Kuula, palun!" Läbiviija Mall Türk 2 teineteisest sõltumatut päeva, 1.detsember kell 17-20; 16.detsembril kell 14-17
Praktiline suhtlemis- ja meeskonnatreening

Kuula, palun!
Läbiviija Mall Türk

2 teineteisest sõltumatut päeva, a` 4 akadeemilist tundi
1.detsember kl 17-20
16.detsember kl 14-17

Kas ja milleks on mul kõrvad? Kuidas ma neid kasutan? Kas mina juhin oma häält või hääl juhib mind?
Kas olete märganud, millega täidab igapäev Teie kuulmismeelt, kui palju see teid mõjutab ? Treeningu käigus teadvustame, milline mõju on helidel meie elus ja kuidas saame läbi kuulmismeele muuta oma elu kvaliteeti.
Treeningu käigus võib juhtuda, et avastad endas tõelise muusiku, koju kaasa saad võtta nii mõnegi laulu ja isikliku muusikalise apteegi.

Treeningtsükli eripära on suhtlemisoskuste, koostööoskuste ja kuulmismeele arendamine läbi muusikaliste võtete. Igat teemat juhatab sisse teemalaul, mis koolituse käigus ka reaalselt ära õpitakse. Mõlema treeningu käigus läbitakse teooria kommunikatsiooniteooriate baasil, tehakse praktilisi harjutusi läbi muusika ning analüüsitakse kogemusi.


Töö sisuline jagunemine:
1.dets. kl 17-20


Teemalaul „ Muinaslood on imelised, neis on peidus naer ja nutt…? “
Millises muinasjutus ma elan?
MÕTTEMUDELID ja USKUMUSED
Erinevused ja sarnasused eneses ja teistes ning KOOSTÖÖ
Praktilised harjutused:
Koolitustsükli harjutused on läbi inimese hääle ja muusikalise harmoonia.
Kas ma pean viisi? Kas ma häälestun teistega?
- hääle ja hääleaparaadiga tutvumine, erinevad hääle tekitamise viisid, hääle juhtimise võimalused
- hääleharjutused grupiti erinevates kooslustes, erinevate tämbrite, helikõrguste ja harmooniate kuulamine ja tunnetamine
- hääle tekitamine ette antud mudelite järgi ning improvisatsiooniliselt.

Teemalaul „Head lapsed, need kasvavad vitsata…!?“
Inimesed on ilusad ja head?
MINA ja MINU VÄÄRTUSED
Eneseusaldus ja - aktsepteerimine
Praktilised harjutused:
- harjutused häälele – etteantud mudelite erinevas vormis laulmine ja kuulamine.
- Erineva muusika erinev mõju. Kuidas muusika mõjutab meeleolu? Tunnete kirjeldamine.
Koju kaasa:
1) uued teadmised enda, kui muusiku kohta
2) 3 toredat laulu
3) viiteid klassikalistele muusikapaladele, mis võiks kodus olla (kodune muusikaapteek)
16.detsember kl 14-17

Teemalaul „Hällilaul- uni , uni , ullike…“
On mu elu unes või ilmsi, kuna algab minu päris- elu?
ARGITEADVUS ja ALATEADVUS
Tunnetamine ja tundmine, mõistus ja mõistmine.
Praktilised harjutused:
Muusika tunnete mõjutajana- praktilised näited erinevatest teostest ja helitaustadest.
- primaarhääl ja sekundaarhääl
- helide kõrguse, tämbri ja värvingu taju, muusika ja meeleolu määramine
Õpime laulu, mida lauldakse nii minooris kui ma¾ooris, analüüsime mõju, kõrvutame sõnadega

Teemalaul „Igas töös leidub alati üks suhkrutükk, mis teeb…?“
Kuidas seljatada kuri saatus?
ÕNNESTUMISE MUDELID
Suhtlemis- ja esinemisoskused
Praktilised harjutused:
- muusikalised oskused ja nende rakendamine
- mitmehäälne laul ning improvisatsioon
- Jõululaulude soovikontsert:
KONTSERT iga osaleja soolonumbriga ja kogu koori lauluga.
Kokkuvõttev analüüs ja tagasiside.
Koju kaasa:
1) kuulmisoskuse arendamine, selle läbi suhete kvaliteedi tõstmine
2) Taas 3 uut laulu
3) toreda ühismusitseerimise kogemuse.


Treeningmoodulis osalenu uued väärtused:
- Avarduvad teadmised muutusi käivitavatest mehhanismidest ning suureneb muutuste kavandamise ja juhtimise oskus.
- Areneb oma piiride ja võimaluste tunnetamine ning suureneb eneseanalüüsi oskus
- Suureneb sõnaline mõjukus kommunikatsiooniprotsessis ning erinevate keelemudelite ära tundmise ja kasutamise oskus
- .Laienevad isiklikud suhtlemis– ja meeskonnatööoskused. On omandatud erinevad suhtlemissituatsioonide lahendamise tehnikad ning mudelite loomise oskus.
- Laieneb muusikaliste teadmiste ja oskuste valik, muusika tunnetamine ja tajumine saab uue rakursi.